ช่องทางชำระเงิน

ช่องทางออนไลน์

วันตัดรอบบิลใบแจ้งค่าบริการ AIS Fibre

รับทราบเงื่อนไข

ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ยกเลิกก่อนจะเสียค่าปรับค่าติดตั้งคิดเฉลี่ย/เดือน

กรุณาชำระค่าแรกเข้า 650 บาท แก่ช่างก่อนดำเนินการติดตั้ง

ค่าบริการ เป็นลักษณะจ่าย ก่อนใช้ !!!ติดตั้ง 10 วันคุณจะได้บิลใบแรก

ค่าบริการเดือนแรกจะสูงกว่าค่าบริการ package ปกติ