สมัครบริการ ais fibre    หรือใส่ที่อยู่ที่ต้องการติดตั้ง