สมัครบริการ ais fibre Power 4 Special Package    หรือใส่ที่อยู่ที่ต้องการติดตั้ง